Ép Chiến Mã

Tạo Chiến Mã

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.
– Nguyên liệu:

Phục hồi máu Chiến MãCHÚ THÍCH:
– Chi phí Zen để tạo ra Chiến mã là 5.000.000 Zen.
– Linh Hồn Chiến Mã có thể rơi ra từ quái vật cấp 102 trở đi.
– Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.
– Chọn loại thú muốn hồi máu.

Ép Đồ